Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Fler än 350 ärenden rörande cancersjukdomar under 2021 till patientnämnden i Region Stockholm

av | 15 februari, 2023 | Cancer generellt

En ny rapport från Patientnämnden i Stockholm publicerades nyligen. Patientnämndens förvaltning har i uppdrag att bevaka händelser och områden som kan påverka patientsäkerheten och orsaka skador. Förvaltningen har sedan 2005 särskilt följt ärenden relaterade till vård vid misstänkt eller bekräftad cancersjukdom.

Under 2021 inkom 363 ärenden med synpunkter som kunde kopplas till cancer. Ett ärende avser alltid en vårdenhet och kan innehålla upp till tre olika synpunkter. I dessa ärenden registrerades sammanlagt 783 synpunkter. Synpunkterna handlade bland annat om upplevda brister i behandling, undersökning/utredning, diagnos och resultat. Där fanns också synpunkter på brister rörande information, bemötande och delaktighet.

Det största antalet cancerrelaterade synpunkter under 2021 avsåg sjukhus/sjukhusvård, här registrerades 420 synpunkter/klagomål. Därefter följde primärvård med 198 och specialistvård utanför sjukhusen med 104. Resterande 51 avsåg bland annat ASIH/palliativ vård, laboratorier och övrig vård.

Patientnämnden rapport 2021

Analysen visar att händelserna i många fall inneburit ett ökat lidande för patienten, både fysiskt och psykiskt. Händelserna visar ofta samband med fördröjningar i olika delar av utredningsfasen, men är också i hög grad kopplade till brister i information och delaktighet.

–Det är oerhört viktigt att följa ärenden som rör just cancersjukdomar eftersom de i många fall kan leda till allvarliga påföljder, säger patientnämndens förvaltningschef Steinunn Ásgeirsdóttir.

Klagomål rörande sjukhus/sjukhusvård

Behandling har i vissa fall fördröjts då patienters symtom inte tagits på allvar, de har initialt nekats utredning, medan senare kontakter med vården visade på tumörsjukdom. Det har också förekommit att avvikande provsvar inte noterats eller tagits på allvar. Väntetiderna för olika utredningsfaser har ibland varit långa, med fall där remisser har blivit liggande innan bedömning gjorts.

Vidare har en del patienter framfört att de inte informerats om varför vissa undersökningar ska göras. Man har också saknat information om undersökningsfynd och provsvar. I en del fall har maligna cancertumörer missats i undersökningar. Flera patienter saknade uppföljning, i en del fall efter diagnos, i andra fall efter behandling. Flera ärenden handlar om biverkningar av cytostatika- och/eller strålbehandling.

I åtskilliga fall hade patienter synpunkter på att de trots svåra smärtor nekats fortsatt förskrivning av smärtstillande läkemedel som satts in efter avslutad behandling. I en del fall har nedtrappning skett, i andra fall har behandlingen avslutats abrupt.

Klagomål rörande primärvården

Vart fjärde cancerrelaterat ärende 2021 avsåg primärvård. Här registrerades 86 ärenden med totalt 198 synpunkter under 2021, vilket var 38 procent fler än 2020 och en markant ökning. Flertalet av de vanligaste delproblemen var kopplade till vård och behandling samt i viss mån även kommunikation.

Förslag till förbättringar från patienter och närstående

Konkreta förslag till och önskemål om förbättringar hade framförts i 68 ärenden. I många fall var förslagen allmängiltiga och inte direkt kopplade till vård och behandling vid cancersjukdomar. Det kunde handla om önskemål om bättre information och bemötande samt att personalen borde lyssna bättre på patienterna och låta dem vara mer delaktiga. I en del fall grundas förslagen på bristande följsamhet till gällande regelverk och rutiner.

Vissa perspektiv saknas

Rapporten ”Synpunkter relaterade till vård vid misstänkt eller bekräftad cancersjukdom 2021” baseras på inkomna synpunkter gällande personer som alla på ett eller annat sätt drabbats av cancersjukdom. Rapporten bjuder på en liten inblick i hur vården för cancerdrabbade ibland kan te sig, hur brister upplevs och vilka konsekvenser de kan få för patienten. Men vissa perspektiv saknas. Till exempel så får patientnämnden mycket sällan in berättelser som omfattar alla delar av en cancerbehandling; misstanke, utredning, behandling, utskrivning, egenvård och rehabilitering.

– På grund av detta skulle vi på patientnämnden gärna se en mer patientnära uppföljning av, men även forskning kring, patienterfarenheter med fokus på hela vårdkedjan inom cancervården, säger Steinunn Ásgeirsdóttir, och avslutar med att konstatera att om detta kunde göras, skulle med all sannolikhet fler risker kunna upptäckas i tid. Därmed skulle också brister med utgångspunkt i patientens behov, kunna åtgärdas.

För mer information:
Annette Birnbaum, marknads- och kommunikationsansvarig, 070-542 71 16, annette.birenbaum@regionstockholm.se

Källa: PRESSINFO 3 februari 2023 från Reg