Strax före jul 2011 fick jag problem att svälja och uppsökte sjukvården. Efter utredning fick jag besked om att jag hade en tumör i matstrupen.

Jag genomgick därefter omfattande behandling och vård under ett års tid med fem års efterföljande kontroller. Under sjuktiden saknade jag kontakt med andra som drabbats av samma sjukdom.

För två år sedan fick jag kännedom om PALEMA och har sedan dess som medlem haft stort utbyte av föreningens verksamhet och mött andra med samma diagnos. Min förhoppning är att kunna bidra till att utveckla PALEMAs forum för patienter och anhöriga gällande matstrupscancer, en diagnos som hittills varit underrepresenterad bland föreningens medlemmar. Jag har nu även fått en nära kontakt med sjukvården i generella frågor om behandling och vård av patienter med matstrupscancer.

Jag bor i Dalarna och jag engagerad som patientföreträdare i RCC Uppsala Örebros vårdprocessgrupp för matstrups- och magsäckscancer (www.cancercentrum.se). Jag anser att det är angeläget att patientperspektivet beaktas vid utvecklingen av vårdkedjan. Vid sidan om detta uppdrag har jag i begränsad omfattning återupptagit min yrkesverksamhet som advokat.

Pin It on Pinterest

Share This