Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

 1. Home
 2.  » 
 3. HomeOm PALEMA
 4.  » Stadgar

Stadgar

Vi är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för att verka förebygga bekämpa och mildra effekterna av cancer i pankreas, lever, galla, magsäck och matstrupe. Vi verkar för en förbättrad vård och livssituation för den som är cancersjuk, närstående till och även till alla andra som yrkesmässigt har anknytning till dessa sjukdomar.

Organisationsnummer: 802491-0823

Stadgar fastställda av årsmöte 2023-02-16.

 

§ 1 Namn

Föreningens namn är Cancerföreningen PALEMA.

Cancerföreningen PALEMA är en intresseförening för personer som har eller har haft cancer i PAnkreas (bukspottkörtel), LEver, gallvägar, MAgsäck eller matstrupe, som
har eller har haft misstänkta förstadier till dessa, samt för anhöriga eller närstående,
andra med yrkesmässig anknytning till dessa sjukdomar samt personer som vill
stödja PALEMAs verksamhet.

§ 2 Ändamål och uppgifter

PALEMAs ändamål och uppgift är att verka för att förebygga, bekämpa och mildra
effekterna av cancer i pankreas, lever, gallvägar, magsäck och matstrupe samt att
verka för en förbättrad vård och livssituation för målgruppens drabbade.

Insatser och aktiviteter för att främja dessa ändamål är:

 • Verka för att rikstäckande bygga upp och vidmakthålla regionala avdelningar i Sverige.
 • Erbjuda stöd och hjälp genom kontaktverksamhet med patienter och
  anhöriga/närstående som själva varit eller är i samma situation
 • Bedriva informationsverksamhet om cancersjukdomarna och dessas följder.
 • Informera och påverka beslutsfattare i syfte att uppnå hög prioritet för dessa sjukdomars förebyggande, bekämpande och mildrande.
 • Anskaffa ekonomiska medel i syfte att främja forskning, utveckling och
  utbildning som ligger i linje med föreningens ändamål.

PALEMA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 3 Organisation

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Mom 1

Föreningen utövar sin verksamhet genom medlemsaktiviteter, möten, årsmöten,
styrelsemöten och i förekommande fall AU-möten.

Mom 2

Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande och 4 – 8 ledamöter och 2
suppleanter.

Samtliga ska ha erfarenhet av cancersjukdom.

Mandattiden är för ordförande 1 år, för övriga ledamöter 2 år och för suppleanter 1 år.
Utifrån styrelsens behov eller individens förutsättningar kan mandattiden utgöra 1 år.
Mandattiden kan inte vara längre än 2 år.

Styrelsen utser högst 2 vice ordförande, kassör samt sekreterare och vid behov
andra uppdrag vid styrelsens konstituerande möte som ska hållas så snart som möjligt efter årsmötet.

Styrelsen kan vid behov tillsätta ett arbetsutskott, AU, och utse de ledamöter som ska ingå i utskottet.

Styrelsen kan för kortare eller längre tid adjungera personer som genom sin
kompetens kan bidra till styrelsens arbete.

Mom 3

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller när minst 3/4 av ledamöterna
begär det.

Mom 4

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet styrelseledamöter är
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst.

Mom 5

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel.

Föreningens firma tecknas:

a) av ordföranden ensam
b) av två styrelseledamöter i förening
c) av en av styrelsen utsedd person för löpande ekonomisk förvaltning

Mom 6

Beslutsprotokoll ska föras vid styrelsemöten. Protokollen ska undertecknas av mötesordföranden, mötessekreteraren samt av mötet utsedd justerare. Undertecknande kan ske genom digital signering.

Mom 7

Verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Mom 8

Revision.
Föreningens räkenskaper ska föras per verksamhetsår och ska jämte bokslut senast den 31 januari överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa ska avge skriftlig revisionsberättelse inom 15 dagar.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i PALEMA är personligt, och kan beviljas

 • den som har eller har haft cancer, som har eller har haft misstänkta förstadier, är anhörig eller närstående samt andra som har yrkesmässig anknytning till PALEMAs cancerdiagnoser.
 • den som vill stödja de mål och den verksamhet som PALEMA bedriver.
 • den som förbinder sig att vara månadsgivare.

Styrelsen kan utse en person till hedersmedlem om denne på ett avgörande sätt bidragit till föreningens verksamhet eller utveckling.

Föreningen kan ansöka om medlemskap i andra cancerorganisationer.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgift ska erläggas för verksamhetsår. Avgiftens storlek fastställs vid ordinarie årsmöte för nästföljande verksamhetsår.

Medlemsavgiften ska erläggas senast under februari månad efter avisering från
föreningen.

Ny medlem som anmält sig efter den 1 oktober och erlagt då gällande medlemsavgift debiteras ingen ny avgift för det nästföljande verksamhetsåret.

Månadsgivare kan enligt fastställda regler befrias från medlemsavgift.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 6 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmöte ska äga rum före den 16 mars varje år. Kallelse ska utsändas minst tre
veckor före mötet.

Underlag och förslag till beslut ska finnas tillgängligt på föreningens hemsida senast
en vecka före årsmötet.

Extra årsmöte sammankallas av styrelsen när så erfordras, av revisor om så
påfordras eller när minst hälften av regionala avdelningar så begär.

§ 7 Ärende vid ordinarie årsmöte

1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare, som jämte ordförande justerar protokollet
5. Godkännande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse från sittande styrelse
7. Ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse
10. Fastställande av förslag som väckts av styrelsen
11. Ändring av stadgar
12. Behandling av motioner och styrelsens förslag
13. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
14. Medlemsavgiften
15. Stadgeenliga val:
a. ordförande för 1 år
b. övriga ledamöter för 1 eller 2 år
c. suppleanter för 1 år
d. ordinarie revisor/revisorer
e. revisorssuppleant
f. valberedning, 2 ordinarie och 1 suppleant
g. ev. övriga val
16. Eventuella övriga frågor kan upptagas om minst ¾ av årsmötet så beslutar,
dock ej ändringar av stadgar.
17. Avslutande av årsmötet

§ 8 Motioner och frågor till årsmötet

Frågor och motioner från medlemmar ska vara skriftligt anmälda till styrelsen senast
den 15 december.

§ 9 Revisorer

Föreningens verksamhet och räkenskaper ska granskas av vid årsmötet utsedda
revisorer.

§ 10 Extra årsmöte

Styrelsen kan fatta beslut om extra årsmöte om den finner att så erfordras. Vid beslut
om extra årsmöte får endast den eller de frågor behandlas som föranlett det extra
årsmötet.

§ 11 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte varvid 2/3
majoritet erfordras.

§ 12 Likvidation

Föreningens upplösning kan ske enbart efter beslut av ordinarie årsmöte, vilket
kräver 2/3 majoritet. Vid föreningens upplösning ska eventuellt kvarvarande medel tillfalla Cancerfonden.

Pin It on Pinterest