Stadgar för Cancerföreningen PALEMA

Stadgar för Cancerföreningen PALEMA

Organisationsnummer: 802491-0823

2019-03-06

§ 1 Namn

Föreningens namn är Cancerföreningen PALEMA.

Cancerföreningen PALEMA är en intresseförening för personer som har eller har haft cancer i PAncreas (bukspottkörtel), LEver/galla, MAgsäck/matstrupe, samt för anhöriga/närstående och/eller andra med yrkesmässig anknytning till dessa sjukdomar.

§ 2 Ändamål och uppgifter

PALEMAs ändamål och uppgift är att verka för att förebygga, bekämpa och mildra effekterna av cancer i pankreas, lever, galla, magsäck och matstrupe samt att verka för en förbättrad vård och livssituation för målgruppens drabbade.

Insatser och aktiviteter för att främja dessa ändamål är:

 • Verka för att rikstäckande bygga upp regionala avdelningar i Sverige.
 • Erbjuda stöd och hjälp genom kontaktverksamhet med patienter och anhöriga/närstående som själva varit/är i samma situation
 • Bedriva informationsverksamhet om cancersjukdomarna och dess följder.
 • Informera och påverka beslutsfattare i syfte att uppnå hög prioritet för dessa sjukdomars förebyggande, bekämpande och mildrande.
 • Anskaffa ekonomiska medel i syfte att främja forskning, utveckling och utbildning som ligger i linje med föreningens ändamål.

PALEMA är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening.

§ 3 Organisation

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Mom 1

Föreningen utövar sin verksamhet genom medlemsaktiviteter, möten, årsmöten, styrelsemöten och i förekommande fall AU-möten.

Mom 2

Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande och 4 – 8 ledamöter och 1-2 suppleanter.

Samtliga ska ha erfarenhet av cancersjukdom.

Mandattiden omfattar för ordförande 1 år och för övriga ledamöter och suppleanter 2 år. Utifrån styrelsens behov och/eller individens förutsättningar/möjligheter kan mandattiden utgöra 1 år. Mandattiden kan inte vara längre än 2 år.

Styrelsen utser vice ordförande, kassör och sekreterare. Dessa utses vid styrelsens konstituerande möte direkt efter årsmötet.

Om behov av ett AU (arbetsutskott) uppstår kan beslut om detta och vilka som skall ingå beslutas av styrelsesammanträde.

Styrelsen kan för kortare eller längre tid till sig person/personer som genom sin kompetens kan bidra till att underlätta styrelsens arbete och beslutsfattande.

Mom 3

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller när minst 3/4 av ledamöterna så påfordrar.

Mom 4

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Mom 5

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel. Om föreningen inte beslutar annat tecknas föreningens firma av ordförande.

I annat fall tecknas firma gemensamt av två av styrelsen utsedda personer. För att underlätta betalning kan fullmakt ges av utsedd firmatecknare till den andra/andre firmatecknaren för att undvika onödiga kostnader för dröjsmål vid betalningar av beslutade utgifter.

Mom 6

Beslutsprotokoll ska föras vid styrelsemöten och justeras av sekreterare och av annan vid sammanträdet deltagande styrelsemedlem.

Mom 7

Verksamhetsår är lika med kalenderår.

Mom 8

Revision.

Föreningens räkenskaper föres per kalenderår och skall jämte bokslut senast 31 januari överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa avger skriftlig revisionsberättelse inom 15 dagar.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i PALEMA är personligt och medlemskap kan beviljas

 • den som har haft cancer, anhörig/närstående (kan vara fler än 1 person) och/eller andra med yrkesmässig anknytning till PALEMAs cancersjukdomar.
 • den/de personer som vill stödja de mål och det arbete som PALEMA bedriver.

Föreningen själv kan ansöka om medlemskap som medlem i andra cancerorganisationer.

§ 5 Medlemsavgift

Erläggs årsvis och avgiftens storlek fastställs vid ordinarie årsmöte.

Medlemsavgiften erläggs efter avisering från styrelsen under april månad.

Ny medlem som anmält sig mellan 1 januari och 15 mars och erlagt då gällande årsavgift debiteras inte någon ny avgift för året.

§ 6 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmöte skall äga rum innan 15 mars varje år. Kallelse skall ske minst tre veckor före mötet.

Underlag och förslag till beslut skall finnas tillgängligt på föreningens hemsida senast 1 vecka innan årsmötet.

Extra årsmöte sammankallas av styrelsen när så erfordras, av revisor om så påfordras eller när minst hälften av regionala avdelningar så begär.

 

§ 7 Ärende vid ordinarie årsmöte

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare, som jämte ordförande justerar protokollet
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse från sittande styrelse
 7. Ekonomisk redovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse
 10. Fastställande av förslag som väckts av styrelsen
 11. Ändring av stadgar
 12. Behandling av motioner och styrelsens förslag
 13. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
 14. Medlemsavgiften
 15. Stadgeenliga val:
  1. ordförande för 1 år
  2. övriga ledamöter för 1 eller 2 år
  3. suppleanter för 1 eller 2 år
  4. ordinarie revisor/revisorer
  5. revisorssuppleant
  6. valberedning, 2 ordinarie och 1 suppleant
  7. ev. övriga val
 16. Eventuella övriga frågor kan upptagas om minst ¾ av årsmötet så beslutar, dock ej ändringar av stadgar.
 17. Avslutande av årsmötet

§ 8 Motioner och frågor till årsmötet

Frågor och motioner från medlemmar ska vara anmälda till styrelsen senast 15 december.

§ 9 Revisorer

Föreningens verksamhet och räkenskaper ska granskas av revisor/revisorer vald av årsmötet.

§ 10 Extra årsmöte

Styrelsen kan fatta beslut om extra årsmöte om den finner att så erfordras. Vid beslut om extra årsmöte får endast den eller de frågor behandlas, som föranlett årsmötet.

§ 11 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte varvid 2/3 majoritet erfordras

§ 12 Likvidation

Föreningens upplösning kan ske enbart efter beslut av ordinarie årsmöte, vilket drar 2/3 majoritet vid föreningens upplösning skall eventuellt kvarvarande medel gå till Cancerfonden.

Medel i eventuella stiftelser i Stiftelser och/eller Organisationer skall förvaltas i enlighet med respektive stiftelses/organisations ändamålsplan/urkund.

Ladda ner

Kommande aktiviteter

feb
10
mån
16:30 Styrelsemöte
Styrelsemöte
feb 10 kl. 16:30 – 19:00
Styrelsemöten är enbart för styrelseledamöterna samt speciellt inbjudan personer. Den medlem i föreningen som önskar att något ärende tas upp av styrelsen är välkommen att kontakta sekreterare@palema.org minst en vecka före styrelsemötet.  Rapporter från styrelsemötena kommer att kommuniceras ut[...]
mar
4
ons
17:00 Årsmöte
Årsmöte
mar 4 kl. 17:00 – 19:00
Årsmötet är till för alla PALEMA’s medlemmar och inbjudan skickas ut till alla medlemmar i god tid innan årsmötet. Årsmötesprotokoll kommer att publiceras i efterhand.
mar
25
ons
09:00 Temadag om alternativa och kompl... @ Frösundavik
Temadag om alternativa och kompl... @ Frösundavik
mar 25 kl. 09:00 – 16:00
Vi kommer prata om vad evidensbaserad vård  är och för/nackdelar med att söka sig utanför det, kosttillskott m.m. Mer information kommer!

PALEMA på Facebook – öppen sida

PALEMA på Facebook – slutna grupper

För er som behöver stöd eller bara diskutera finns det även ett par slutna grupper:

PALEMA - Pankreas
PALEMA - Magsäck Matstrupe
PALEMA - Lever Galla

Pin It on Pinterest

Share This