Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)
 1. Home
 2.  » 
 3. HomeOm PALEMA
 4.  » Stadgar

Stadgar

Vi är en rikstäckande idiellorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för att verka förebygga bekämpa och mildra effekterna av cancer i pankreas, lever, galla, magsäck och matstrupe. Vi verkar för en förbättrad vård och livssituation för den som är cancersjuk, närstående till och även till alla andra som yrkesmässigt har anknytning till dessa sjukdomar.

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Organisationsnummer: 802491-0823

2020-03-04

§ 1 Namn

Föreningens namn är Cancerföreningen PALEMA.

Cancerföreningen PALEMA är en intresseförening för personer som har eller har haft cancer i PAnkreas (bukspottkörtel), LEver/galla, MAgsäck/matstrupe, samt för anhöriga/närstående och/eller andra med yrkesmässig anknytning till dessa sjukdomar.

§ 2 Ändamål och uppgifter

PALEMAs ändamål och uppgift är att verka för att förebygga, bekämpa och mildra effekterna av cancer i pankreas, lever, galla, magsäck och matstrupe samt att verka för en förbättrad vård och livssituation för målgruppens drabbade.

Insatser och aktiviteter för att främja dessa ändamål är:

 • Verka för att rikstäckande bygga upp regionala avdelningar i Sverige.
 • Erbjuda stöd och hjälp genom kontaktverksamhet med patienter och anhöriga/närstående som själva varit/är i samma situation.
 • Bedriva informationsverksamhet om cancersjukdomarna och dess följder.
  Informera och påverka beslutsfattare i syfte att uppnå hög prioritet för dessa sjukdomars förebyggande, bekämpande och mildrande.
 • Anskaffa ekonomiska medel i syfte att främja forskning, utveckling och utbildning som ligger i linje med föreningens ändamål.
 • PALEMA är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening.

§ 3 Organisation

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Mom 1

Föreningen utövar sin verksamhet genom medlemsaktiviteter, möten, årsmöten, styrelsemöten och i förekommande fall AU-möten.

Mom 2

Styrelsen väljs av årsmötet och består av ordförande och 4–8 ledamöter och 1–2 suppleanter.

Samtliga ska ha erfarenhet av cancersjukdom.

Mandattiden omfattar för ordförande 1 år och för övriga ledamöter och suppleanter 2 år. Utifrån styrelsens behov och/eller individens förutsättningar/möjligheter kan mandattiden utgöra 1 år. Mandattiden kan inte vara längre än 2 år.

Styrelsen utser högst 2 vice ordförande samt sekreterare och vid behov andra befattningar/uppdrag vid styrelsens konstituerande möte som skall äga rum så snart som möjligt efter årsmötet.

Om behov av ett AU (arbetsutskott) uppstår kan detta och vilka som skall ingå beslutas på styrelsesammanträde.

Styrelsen kan för kortare eller längre tid till sig knyta person/personer som genom sin kompetens kan bidra till att underlätta styrelsens arbete och beslutsfattande.

Mom 3

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller när minst 3/4 av ledamöterna så påfordrar.

Mom 4

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Mom 5

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel. Om föreningen inte beslutar annat tecknas föreningens firma av ordförande.

I annat fall tecknas firma gemensamt av två av styrelsen utsedda personer. För att underlätta betalning kan fullmakt ges av utsedd firmatecknare till den andra/andre firmatecknaren för att undvika onödiga kostnader för dröjsmål vid betalningar av beslutade utgifter.

Mom 6

Beslutsprotokoll ska föras vid styrelsemöten och justeras av sekreterare och av annan vid sammanträdet deltagande styrelsemedlem.

Mom 7

Verksamhetsår är lika med kalenderår.

Mom 8

Revision.
Föreningens räkenskaper föres per kalenderår och skall jämte bokslut senast 31 januari överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa avger skriftlig revisionsberättelse inom 15 dagar.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i PALEMA är personligt och medlemskap kan beviljas

 • den som har eller haft cancer, anhörig/närstående (kan vara fler än 1 person) och/eller andra med yrkesmässig anknytning till PALEMAs cancersjukdomar
 • Medlemskap kan även beviljas den/de personer som vill stödja de mål och det arbete som PALEMA bedriver
 • Styrelsen kan utse någon som på ett avgörande sätt bidragit till PALEMAs arbete och/eller utveckling till hedersmedlem.

Föreningen själv kan ansöka om medlemskap som medlem i andra cancerorganisationer

§ 5 Medlemsavgift

Erläggs för verksamhetsår och avgiftens storlek fastställs för nästföljande
verksamhetsår vid ordinarie årsmöte.

Medlemsavgiften erläggs i januari månad efter avisering från föreningen.

Ny medlem som anmält sig efter den 1 oktober och erlagt då gällande årsavgift debiteras inte någon ny avgift för det nästföljande verksamhetsåret.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 6 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmöte skall äga rum innan 15 mars varje år. Kallelse skall ske minst tre veckor före mötet.

Underlag och förslag till beslut skall finnas tillgängligt på föreningens hemsida senast 1 vecka innan årsmötet.

Extra årsmöte sammankallas av styrelsen när så erfordras, av revisor om så påfordras eller när minst hälften av regionala avdelningar så begär.

§ 7 Ärende vid ordinarie årsmöte

1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare, som jämte ordförande justerar protokollet
5. Godkännande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse från sittande styrelse
7. Ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse
10. Fastställande av förslag som väckts av styrelsen
11. Ändring av stadgar
12. Behandling av motioner och styrelsens förslag
13. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
14. Medlemsavgiften
15. Stadgeenliga val:
a. ordförande för 1 år
b. övriga ledamöter för 1 eller 2 år
c. suppleant/suppleanter för 1 eller 2 år
d. ordinarie revisor/revisorer
e. revisorssuppleant
f. valberedning, 2 ordinarie och 1 suppleant
g. ev. övriga val
16. Eventuella övriga frågor kan upptagas om minst ¾ av årsmötet så beslutar,
dock ej ändringar av stadgar.
17. Avslutande av årsmötet

§ 8 Motioner och frågor till årsmötet

Frågor och motioner från medlemmar ska vara anmälda till styrelsen senast 15 december.

§ 9 Revisorer

Föreningens verksamhet och räkenskaper ska granskas av revisor/revisorer vald/valda av årsmötet.

§ 10 Extra årsmöte

Styrelsen kan fatta beslut om extra årsmöte om den finner att så erfordras. Vid beslut om extra årsmöte får endast den eller de frågor behandlas som föranlett det extra årsmötet.

§ 11 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte varvid 2/3 majoritet erfordras

§ 12 Likvidation

Föreningens upplösning kan ske enbart efter beslut av ordinarie årsmöte, vilket kräver 2/3 majoritet.

Vid föreningens upplösning skall eventuellt kvarvarande medel gå till Cancerfonden.

Medel i eventuella stiftelser i Stiftelser och/eller Organisationer skall förvaltas i enlighet med respektive stiftelses/organisations ändamålsplan/urkund.

Pin It on Pinterest