PALEMAs nöjdhetsenkät 2024

Nu är det dags för er alla att göra er röst hörd och tala om hur nöjda ni är med den vård ni erhållit. Enkäten tar cirka 10-15 minuter att genomföra och vi vore tacksamma om ni alla ville svara på den, ju fler svar vi får, ju bättre bild får vi på nöjdheten! Ni som är anhöriga/närstående kan svara på enkäten i den drabbades ställe om denna person inte vill/kan/orkar svara själv. Men observera då att ni måste ha tillräckliga kunskaper om den drabbades sjukdomsresa för att kunna svara på ett korrekt sätt. Eller så kan ni göra det tillsammans med den drabbade.

Fler resultat...

Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Immunterapi
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

+46 10  146 51 10

010 / 146 51 10

Anhörig

För dig som anhörig

Även anhöriga kan vara medlemmar i PALEMA. Här finner du information om stöd och hjälp till just dig som är anhörig.

Att vara anhörig till en cancerdrabbad är komplext. Det kan vara berikande och positivt för relationen, mitt i det tragiska kan vi komma varandra närmare. Samtidigt kan det vara ansträngande. Alla praktiska göromål kan bli en börda. Därtill oro, stress och sorg. Dessa påfrestningar påverkar många anhörigas fysiska och psykiska hälsa, ekonomi och livskvalitet.

Anhörigas situation har på senare tid blivit alltmer uppmärksammad. Sedan 10-15 år tillbaka har lagstiftningen förstärkts till den anhöriges fördel. Regeringen beslutade år 2022 om Nationella anhörigstrategin som syftar till att ge anhöriga stöd och hjälp. Dessutom har en utredning tillsatts under år 2023 med uppdrag att ytterligare stärka stödet till anhöriga.

Nedan följer en beskrivning som vi tror kan hjälpa anhöriga att se möjligheter och ta tillvara sina rättigheter.

Anhörigas rättigheter

I huvudsak regleras stöd och hjälp till anhöriga i två olika lagstiftningar.

Den ena är socialtjänstlagen (SoL) som reglerar det kommunala ansvaret. Enligt 5 kap 10 § i SoL ska socialnämnden i kommunen erbjuda stöd till anhöriga vid vård av närstående. Stödet ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet. Det innebär till exempel att den anhöriges unika behov ska identifieras, att stödet ska utformas utifrån den enskildes unika behov och att den som bedömer behovet och får besluta om insatser har kunskap om förhållandena i det enskilda fallet. Exempel på insats kan vara avlösning.

Den andra lagstiftningen är hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som reglerar regionernas ansvar. Dock ska det framhållas att regionernas ansvar att ge stöd till anhöriga inte går lika långt som för kommunerna. I tämligen generella termer anger 3 kap 2 § i HSL ska vården arbeta för att förebygga ohälsa genom hälsofrämjande insatser för personer och grupper som risker att drabbas av ohälsa. Här ingår anhöriga. Exempel på vårdens ansvar kan vara att erbjuda stöd av kurator eller psykolog.

Vårt råd – känn efter vad du behöver

Om du som anhörig bär ansvar för en närståendes vård och omsorg är vårt råd att grundligt tänka igenom vilka behov du har och vilket stöd du skulle vilja ha. Som beskrivs ovan erbjuder framför allt kommunerna olika möjligheter:

  • Du kanske vill ha avlösning från någon som kan ta över ansvaret för din närstående för några timmar eller en dag?
  • Du kanske känner ett behov av rekreation eller rehabilitering? Fysisk eller mental träning och återhämtning?
  • Du kanske behöver ekonomiskt stöd? Många kommuner erbjuder ekonomiska bidrag. En del kan även erbjuda anställning för dig som anhörig.

Sök information hos din kommun om vilka möjligheter du har. Många kommuner har särskilda anhörigkonsulenter. På kommuners hemsidor finns också specifik information, i många fall särskilda anhörigguider som ger god överblick. Som sagt – ta ställning till vad du behöver och hävda just dina specifika behov.

Några länkar för mer information

Olika sätt att få stöd

PALEMA ordnar med jämna mellanrum anhörigträffar som är digitala. Mötena är till för medlemmar i föreningen, och du kan hitta nya möten på förstasidan palema.org, där de ligger samlade under rubriken “Event”. Dessa möten har fokus på den som står bredvid den cancersjuke. Vi tror att det är viktigt att fokusera på dessa personer också.

Vi har nästan 500 registrerade närstående och anhöriga i föreningen och vi vet att många känner sig mycket ensamma i denna roll som ofta är lite speciell just för ”våra” cancerdiagnoser.

Vi vill också påminna om vår slutna Facebookgrupp för anhöriga ”PALEMA – anhöriga”, om att man kan anmäla sig att få telefonstöd (information här) samt om de externa resurser som finns, exempelvis Cancerrådgivningen och Cancerkompisar.

Artiklar:

Senaste nytt om Anhörigfrågor:

Anhörig, Om PALEMA

Sam kör Vasaloppet för PALEMA

Förra året deltog Sam David i hinderloppet Tough Viking i Göteborg för att samla in pengar till PALEMA och i år är det dags för honom att köra ett Vasalopp. Han kommer att köra öppet spår den 25 februari.

Pin It on Pinterest