Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Kallelse – årsmöte i Cancerföreningen PALEMA

av | 4 februari, 2019 | Om PALEMA

Härmed kallar vi dig som är medlem i Cancerföreningen PALEMA till årsmöte. Även du som ej är medlem är välkommen! Dock saknar du rösträtt!

Årsmötet äger rum på RCC Stockholm-Gotland, Västgötagatan 2, 4 tr (nära Medborgarplatsen) i Stockholm onsdagen den 6 mars med start kl 1700. Kaffe/te med tilltugg serveras från kl 1630.

Enligt stadgarna § 7, gäller följande dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare, som jämte ordförande justerar protokollet
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse från sittande styrelse
 7. Ekonomisk redovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse
 10. Fastställande av förslag som väckts av styrelsen
  a. Policy för gåvor och för fondering av dessa
 1. Ändring av stadgar
 2. Behandling av motioner och styrelsens förslag
  1. Motion om information till ny medlem
  2. Motion om information om regionala avdelningar på PALEMA’s hemsida
  3. Motion om ändring/tillägg i § 7 i stadgarna.
 3. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2019
 4. Medlemsavgiften
 5. Stadgeenliga val:
  1. ordförande för 1 år
  2. övriga ledamöter för 1 eller 2 år
  3. suppleanter för 1 eller 2 år
  4. ordinarie revisor/revisorer
  5. revisorssuppleant
  6. valberedning, 2 ordinarie och 1 suppleant (Valberedningens förslag till ny styrelse 2019 (.pdf) )
  7. ev. övriga val
 6. Eventuella övriga frågor kan upptagas om minst 3⁄4 av årsmötet så beslutar, dock ej ändringar av stadgar.
 7. Avslutande av årsmötet

OBS! Anmäl ditt deltagande till sekreterare@palema.org senast den 3 mars.

På PALEMAS hemsida: www.palema.org kommer årsmöteshandlingar som Verksamhetsberättelse för PALEMA 2018 och Revisionsberättelse 2018 att läggs ut senast två dagar före årsmötet.

Välkommen!
Styrelsen i Cancerföreningen PALEMA

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Pin It on Pinterest