Generic selectors
Exakta träffar enbart
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Sök i artiklar och berättelser
Sök i sidor
Sök i kalendern
Filtrera efter kategorier (artiklar endast)
Anhörig
Blåljuscancer
Cancer generellt
Forskning
Gallvägscancer
Levercancer
Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)
Matstrupscancer (Esofaguscancer)
Nyhetsbrev
Okategoriserat
Om PALEMA
Övrigt
PALEMA i media
Pankreascancer (Bukspottkörtelcancer)
Podcast
Pressmeddelande
Världspankreascancerdagen (WPCD)

Tiden räknas – patienters och närståendes upplevelser av vård vid cancer

av | 8 september, 2022 | Cancer generellt

Patientnämnden vid Sahlgrenska har publicerat en rapport med syftet att belysa upplevelser av sjukvården vid cancerdiagnos. Innehållet ska kunna utgöra ett bidrag till hälso- och sjukvårdens kvalitets- och förbättringsarbete. Rapporten är också ett underlag och stöd för patientnämndernas och regionens övriga politiker, berörda tjänstemän och övriga intressenter.

När patienter med cancerdiagnos, eller deras närstående, tar kontakt med patientnämnden förväntar de sig ofta att sjukvården ska ta del av klagomålen för att dessa ska bidra till kvalitetsförbättringar. Det är inte ovanligt att berättelserna innehåller besvikelser över en fördröjd diagnos och behandling eller att närstående, efter patientens bortgång, har synpunkter och kvarstående frågor.

I nästan hälften av klagomålen hade patienter eller närstående uppfattningen att cancerdiagnos och behandling fördröjts, vilket bekräftades av vårdgivare i många fall.

De beskrev upprepade vårdkontakter, ofta på flera olika vårdnivåer innan diagnos kunde ställas. Brist på läkarkontinuitet och upplevelse av att inte ha blivit tagen på allvar ansågs av många vara orsak till fördröjningen. En ny läkarkontakt medförde för en del patienter att utredning för misstanke om cancer påbörjades.

Ovisshet och väntetider till olika åtgärder beskrevs som mycket påfrestande. Flertalet klagomål berörde information och delaktighet i vården, för både patienter och närstående. Få klagomål fanns på själva cancerbehandlingen. Ansvaret mellan olika vårdgivare upplevdes otydligt i vissa fall. I ett fåtal klagomål fanns en koppling till covid-19-pandemin.

Cancerbehandlingen beskrevs ha medfört negativ påverkan på funktionsförmåga och livskvalitet för flera patienter. Synpunkter fanns på att vården vid cancer behöver ta bättre hänsyn till människors behov av trygghet och kontinuitet. I klagomålen på vården vid livet slut, som framfördes av efterlevande, påtalades brister gällande smärtlindring, samarbete mellan olika enheter och närståendes delaktighet.

I svaren från vårdgivare förklarades att samverkan och kommunikation brustit och att detta sågs som ett förbättringsområde för ökad trygghet för patienter och närstående.

Rapporten är publicerad med tillstånd av Patientnämnden vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Välkommen att kontakta PALEMAs redaktion om du har förslag på artiklar eller synpunkter på artiklar vi skrivit.

Fler nyheter:

Mage
Forskning, Magsäckscancer (Magcancer/Ventrikelcancer)

Ny avancerad metod vid bekämpning av svår magcancer

STOPGAP är en amerikansk klinisk prövning som använder tre behandlingssätt för avancerade gastriska och gastroesofageala adenocarcinom. Målet är att visa att denna kombinationsterapi är säker och förbättrar patienternas överlevnad. "Den nuvarande standarden för vård av avancerad magcancer är huvudsakligen palliativ", säger onkologen Maheswari Senthil. "Vi tror att detta tillvägagångssätt kommer att ge dessa patienter mycket bättre resultat och överlevnad."

Lever forskning
Forskning, Levercancer, Okategoriserat

4 tekniker för behandling av levercancer

Under de senaste åren har det skett flera framsteg i behandlingen av levercancer. Även om borttagning av levercancer genom kirurgi kan vara en effektiv form av levercancerbehandling för vissa patienter, är den inte lämplig för alla patienter. När forskare fortsätter att upptäcka nya behandlingar har läkare idag fler alternativ att överväga för sina patienter.

Pin It on Pinterest